Základní škola

Zápis k základnímu vzdělávání

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání - školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Tímto jsou výsledky zápisu považovány za zveřejněné. Rodiče přijatých dětí odevzdají do 14 dnů Zápisní list (pokud nevyplnili přímo u zápisu) a zaplatí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč jako stvrzení, že žák k 1. září 2023 do školy nastoupí (č. ú. 2108103246/2700, v. s. je rodné číslo dítěte).

O nás

SMILING CROCODILE základní škola speciální je určena primárně pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, které je díky jejich diagnóze obtížné zařadit i do stávající sítě speciálních škol v ČR. Pokud máme kapacitu, přijímáme však i žáky s lehčím typem postižení. Přijímáme i žáky s progresivní formou postižení či letální prognózou.

Posláním základní školy SMILING CROCODILE je poskytovat dětem s těžkým kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

Školní vzdělávací program naší školy je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu  pro základní školu speciální.

Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků. Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.

Žáci jsou ve SMILING CROCODILE vzděláváni zkušenými speciálními pedagogy za podpory asistentů pedagoga a pravidelně docházejících proškolených  dobrovolníků. Pro naše žáky je vzhledem k jejich těžkému kombinovanému postižení u většiny z nich podpora asistenta v době výuky velmi důležitá k rozvoji maximálního možného potenciálu a schopností každého jednotlivého žáka.

Celá výuka je úzce propojena s muzikoterapeutickými bloky, které výrazně podporují rozvoj komunikace, emocí a celkově napomáhají lepšímu porozumění probíraného učiva. Muzikoterapeut se účastní v různých formách každodenní výuky. Žáci mají také ve vzdělávacím programu zařazeny integrační aktivity a  probíhá skvělá spolupráce s běžnými základními školami, se kterými se naši žáci účastní řady zajímavých společných akcí.V programu máme také zařazeny multikulturní dny.

Klademe důraz na rozvoj komunikace, uplatňujeme kromě mluveného jazyka všechny dostupné formy alternativních komunikačních metod (AAK) dle schopností a potřeb jednotlivých žáků. Všichni naši pedagogové ovládají a cíleně používají znakový jazyk a všechny formy AAK. Všichni naši klíčoví zaměstnanci umí také dobře anglicky, někteří se rovněž dorozumí německy a rusky. Škola může tedy vzdělávat i děti, jejímž rodným jazykem není čeština.

Integrační bloky obsahují hudební program, jehož je součástí i naše kapela Smiling Crocodile Band, dramaterapii s naším divadelním souborem Smiling Crocodile Broadway, dále pak sportovní aktivity, kde zapojujeme např. také naše speciální sportovní vozíčky, také výtvarné aktivity, v neposlední řade pak zábavnou formou i angličtinu a multikulturní přehled.

Společné vzdělávání  žáků s postižením a zdravých vrstevníků  vychází z myšlenky integrace, která je základním kamenem celé činnosti naší organizace. Usilujeme o to, aby každý žák mohl žít v přirozeném prostředí, společně se svými vrstevníky.

Pevně věříme, že naši žáci dokáží vše, co jejich ostatní vrstevníci, jen potřebují větší pomoc od ostatních.

Naše škola se nesnaží žáky s těžkým kombinovaným postižením pouze vzdělávat a výchovně působit, ale zlepšit různými formami i kvalitu jejich života a života jejich rodin.

Uplatňujeme prvky vzdělávání zážitkovou a interaktivní formou, zapojujeme prvky terapie humorem. Škola rovněž dbá na zdravý životní styl žáků a jejich rodin.

Celý náš program je inspirován konceptem vydělávání z USA a VB, odkud mají naši zaměstnanci praktické zkušenosti.

Žáci denně cvičí a rehabilitují pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Fyzioterapeutická místnost je vybavena Vojtovým masážním stolem, hydromasážní vanou pro vodoléčbu, hydraulickým zvedákem, speciálním lůžkem do vany pro nesedící děti, kuličkovým bazénkem, balančními míči, labilními plochami a dalšími speciálními pomůckami

 

Zabezpečení výuky žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Žákům s nejtěžšími formami  postižení náleží nejvyšší míra podpůrných opatření.   Speciálně pedagogická práce spočívá v komplexním působení na tělesný a duševní vývoj  s respektováním  individuálních potřeb.

Žáci jsou vzděláváni formou individuální integrace ve třídě, kterou navštěvují žáci se středně těžkým mentálním postižením. Společné vzdělávání  žáků s rozdílným stupněm postižení vychází rovněž z myšlenky integrace, která je základním kamenem celé činnosti naší organizace. Usilujeme o to, aby každý žák mohl žít v přirozeném prostředí, společně se svými vrstevníky.

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (díl I.) nebo ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postiženým více vadami (díl II.). Každý žák má svůj Individuální vzdělávací plán na každý školní rok.      

Žáci, kteří mají kromě dominantního mentálního postižení ještě další zdravotní postižení - zrakové, sluchové, tělesné  nebo autismus, mají  individuální plán učiva doplněn o doporučení, která navrhuje příslušné SPC zaměřené na daný druh postižení.

Zařazení do příslušného rámcového vzdělávacího programu se řídí  stupněm mentálního postižení, který je limitujícím faktorem pro vzdělávání.  Speciálně pedagogický přístup je založen na dobré znalosti problematiky přidruženého  postižení.  Pracovníci SPC dochází do školy, konzultují s pedagogickými pracovníky průběh vzdělávání, metody a formy práce, dávají doporučení k dalšímu  vzdělávání, vybírají vhodné  kompenzační pomůcky a hodnotí individuální pokrok žáků.

 

Psychosociální podmínky a životospráva

V průběhu dne se pravidelně střídají bloky řízené a relaxační, nedochází k přetěžování žáků.

Žáci mají dostatek volného pohybu.

Žákům je v rámci denního programu organizován také pobyt venku a to vždy s ohledem na kvalitu ovzduší.

Žáci dostávají plnohodnotnou, vyváženou stravu, která je denně dovážena dodavatelem Mateřská škola Ekolandia s.r.o., Výletní 1240, Brandýs nad Labem, 250 01. V průběhu celého dne mají děti přístup k tekutinám, pitný režim je zajištěn.

Nově příchozí žáci si mohou zpočátku na pobyt ve škole zvykat v rámci adaptačního programu v určitých časových intervalech dle domluvy s rodiči. Je možná a doporučená přítomnost rodiče po dobu adaptace.

Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby všech žáků, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování. Vytvářejí žákům takové prostředí, aby se zde cítili bezpečně, jistě a spokojeně.

Všichni žáci ve škole mají stejná práva i povinnosti. U žáků posilujeme sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, žáky s postižením vedeme k samostatnosti zejména při sebeobslužných činnostech.  Děti bez zdravotního postižení povzbuzujeme k interakcím s dětmi s postižením. Učíme žáky dívat se kolem sebe, učíme je žít mezi ostatními, komunikovat s nimi, cítit se součástí kolektivu, umět pomoci tam, kde je potřeba. Pěstujeme v dětech pocit zodpovědnosti za nejbližší okolí i za celé životní prostředí.

 

Podmínky přijímání žáků

Do ZŠ SMILING CROCODILE mohou být přijímáni žáci na základě doporučením školního poradenského zařízení a pediatra a na základě žádosti rodičů. Důvody pro nepřijetí žáka do základní školy speciální jsou následující: naplněná kapacita třídy, možné umístění žáka do školy pro děti s lehčími formami postižení.

 

Roční školné v Kč

    5 dnů / týden 3 dny / týden 2 dny / týden
Celý den 8:00 - 16:00 90,000 Kč 60,000 Kč 45,000 Kč
Dopoledne 8:00 - 13:00 66,000 Kč 48,000 Kč 33,000 Kč
Odpoledne 12:00 - 16:00 60,000 Kč 42,000 Kč 30,000 Kč

Ceník je platný po dobu daného školního roku. Bližší informace naleznete v platebních podmínkách.

Školné nezahrnuje poplatek za stravné. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Splatnost školného je vždy k 1. 9. na daný školní rok. Platbu zasílejte na účet č.: 2108103246/2700, variabilní symbol – rodné č. dítěte, specifický symbol 1111.

 

Otevřeno

Po-pá: 8:00 – 16:00